Dr. Kutlugül Yüksel, Eskişehir Yolu, no:266, TepePrime, C Blok, 3, kat, no:45 (Danıştay karşısı) -Ankara

Yayınlarım 1: Abstrakt Listesi

 1. Yüksel K, Göngör T, Gürbüz B, Gülerman C, Özcan U. Tübal gebeliğin ayrıcı tanısında kreatin kinaz, Perinatoloji Dergisi 2: 10-62, 1994.   
 2. Gürbüz B, Çelikkanat H, Yüksel K, Uğur M, Yöney T, Bilge Ü. Hiperemezis gravidarum olan hastalarda troid fonksiyonları, Perinatoloji Dergisi 2:10-62, 1994   
 3. Ekmekçi S, Yüksel K, Oğuz S, Gökmen O. Myoma uteride ailevi insidans. XI. Jineko-patoloji Kongresi-Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kongre El Kitabı, sayfa 69,16-18 Mayıs 1994.   
 4. Gülerman C, Yüksel K, Ekici E, Onat A, Özcan U, Gökmen O. Myomektomi sonrası rekürrent riski, transvaginal ultrasonografik çalışma, XI. Jineko-patoloji Kongresi-Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kongre El Kitabı, sayfa 71,16-18 Mayıs 1994.   
 5. Gülerman C, Uğur M, Gürbüz B, Yüksel K, Yeşilyurt H, Arslan S, Oral H, Gökmen O. Ektopik gebeliğin linear salpingostomi ile tedavisinde laparotomi ve laparoskopik yöntemlerin karşılaştırılması.Uluslararası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Program ve Özet Kitabı, Ekim 9-12, 1994.   
 6. Yüksel K, Şahin Y, Gökmen O. Endometriozisli infertil hastaların laparoskopik değerlendirilmesi.XII. Jineko-patoloji Kongresi-İnfertilite ve Endoskopi-Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Program ve Özetler, 25-27 Mayıs 1995.   
 7. Yüksel K, Gülerman C, Şahin Y, Yeşilyurt H, Oral H, Gökmen O. İnfertil hastaların laparoskopik değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Antalya, abstrak Kitabı, 2-6 Haziran 1995   
 8. Gülerman C, Vural T, Yüksel K, Çiçek N, Gökmen O. Postmenapozal kanamalı hastaların endovaginal sonografik histopatolojik ve sitolojik bulgularının değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Antalya, Astrak Kitabı, 2-6 Haziran 1995   
 9. Soysal Kara S, Gülerman C, Şahin Y, Yeşilyurt H, Yüksel K, Oral H, Saraçoğlu F, Gökmen O. Endometrioziste anovulasyon. II. ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Program Kitabı, sayfa: 90, 14-16 Eylül 1995   
 10. Gülerman C, Yeşilyurt H, Soysal Kara S, Yüksel K, Şahin Y, Oral H, Saraçoğlu F, Gökmen O. Müllerian füzyon defektlerinin rezektoskopik tedavisi. II. ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Program Kitabı, sayfa:124, 14-16 Eylül 1995
 11. Yeşilyurt H, Gülerman C, Şahin Y, Yüksel K, Soysal Kara S, Oral H, Saraçoğlu F, gökmen O. Adölesanlarda endometriozis, II. ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Program Kitabı, sayfa:127, 14-16 Eylül 1995   
 12. Yüksel K, Oral H, Gökmen O, Gülerman C, Yeşilyurt H, Şahin Y. Pelvik ağrı nedeni ile laparoskopi yapılan hastaların değerlendirilmesi.II. ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Program Kitabı, sayfa:128, 14-16 Eylül 1995   
 13. Yüksel K, Gülerman C, Soysal Kara S, Yeşilyurt H, Oral H, Gökmen O. Luteinize rüptüre olmamış follikül sendromu ve endometriozis. ESHRE. International Congress on ''Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology, Infertility, Assisted Reproductive tecnologies, Gynocologic endoskopy, and New Diagnostic Techniques in Gynecology''. İstanbul. 15-19 Mayıs 1996,   
 14. Yeşilyurt H, Gülerman C, Tunca P, Yüksel K, Oral H, Gökmen O. Laparoskopi sonrası ağrı giderilmesinde intraperitoneal lokal anestetik uygulaması. 1. Uluslararası jinekoloji ve Obstetrik Kongrasi, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, Kongre Özel Sayısı, 6:30, 1996.   
 15. Yeşilyurt H, Gülerman C, Soysal Kara S, Yüksel K, Oral H, Gökmen O. Mikrocerrahide adezyon önleyici oxidized regenereted cellulose kullanımı. 1. Uluslararası jinekoloji ve Obstetrik Kongrasi, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, Kongre Özel Sayısı, 6:31, 1996.   
 16. Yüksel K, Aral K, Özcan U, Gökmen O. Pelvik inflamatuar hastalıkta rahim içi aracın rolü.1. Uluslararası jinekoloji ve Obstetrik Kongrasi, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, Kongre Özel Sayısı, 6:180, 1996.   
 17. Yüksel K, gürbüz B, Çelikkanat H, Sayılgan A, gökmen O. Bartolin bezi apse ve kistlerinin gümüş nitrat ile tedavisi. 1. Uluslararası jinekoloji ve Obstetrik Kongrasi, Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, Kongre Özel Sayısı, 6:185, 1996.  
 18. Yüksel K, Şener B, Oğuz S, Ergun Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö. Over kanserli hastalarda iştahsızlık ve kilo kaybında Megestrol asetat. 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Abstrakt Kitabı, 16-20 Mayıs 1997   
 19. Yüksel K, Ergun T, Aydoğdu T, Oğuz S, Şener B, Yenicesu O, Çobanoğlu Ö. The value of curettage in hydatidiform mole. 2000'e 3 kala IV. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Poster Özet Kitabı, sayfa 26, 9-12 Eylül 1997   
 20. Yüksel K, Yeşilyurt H, Arslan S, Yalçın H, Özdal B, Gökmen O. Clomiphene citrate and prednisone in women resistant to clomiphene alone.II. uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Abstrakt Kitabı, sayfa: P-38, 3-7 Ekim 1999.    
 21. Yüksel K, Yeşilyurt H, Arslan S, Yalçın H, Özdal B, Gökmen O.A Clomiphene citrate and Tamoxifen combination therapy in ovulation induction. II. uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Abstrakt Kitabı, sayfa: P-37, 3-7 Ekim 1999.    
 22. Arslan S, Yeşilyurt H, Yalçın H, Yüksel K, Gökmen O. Laparoskopik cystectomy of dermoid cystswith endobag. II. uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek, Antalya, Abstrakt Kitabı, sayfa: 0-21, 3-7 Ekim 1999. (Video-VHS).   
 23. Yüksel K, Yeşilyurt H, Kükner S, Çakar A, Gökmen O.5 Alfa redüktaz enzim eksikliği tesbit edilen male pseudohermafroditler (3 olgu sunumu). Türk- Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Antalya, Artemis, Vol 2, No:1 2001, sayfa: 60-61, 30.05.—03.06.2001.
 24. Yüksel K, Türkçapar F, Kükner S, Oral H, Gökmen O, Küçüközkan T. Adölesan jinekoloji polikliniğinin hasta profili ve İşleyişi. 2. Uluslararası Adölesan ve Sorunları Kongresi, kapadokya, Abstrakt kitabı, sayfa: 237, 27-30 Eylül 2001.
 25. Doğanay M, Erdemoğlu E, Yüksel K, Taner D, Orbay G,Özcan U. Dev Abdominal Duvar Desmoid Tümörü.6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi,Uludağ,Grand yazıcı otel,Özet kitabı P-18,15-19 Ocak 2003.
 26. Erdemoğlu E, Tapusuz ÖL,Yüksel K, Çağlar E,Dilek S.Primer ovaryan gebelik:Olgu sunumu.6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi,Uludağ,Grand yazıcı otel,Özet kitabı P-38,15-19 Ocak 2003.
 27. Yüksel K, Moraloğlu Ö, Doğanay M, Bilge Ü, Mollamahmutoğlu L.Perioperative morbidity in abdominal myomectomy versus abdominal hysterectomy for uterin fibroids.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Bildiri Özetleri BO49 20-25 Nisan 2004.
 28. Güngör T, Özdal B, Mungan T, Yüksel K, reyhan H, Helvacıoğlu Y, Mollamahmutoğlu L.Endometrial cancer in patient with vaginal, cervical, uterin and ovarian endometriosis.6. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya,Porto Bello Otel, Özet Kitabı,sayfa:72, 8-11 Eylül 2005.
 29. Doğanay M, İskender C, Yüksel K, Bilge Ü, Mollamahmutoğlu L. Approaches in tubo-ovarian abscesses according to scoring system.6. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya,Porto Bello Otel, Özet Kitabı,sayfa:75, 8-11 Eylül 2005.
 30. Aydoğdu T, Özdal B, Güngör T, Yüksel K, Reyhan H, Bilensoy T, Demiroğulları M, Mollamahmutoğlu L. Vulvar carcinoma in a 37 years old woman with extrophia vesicae treated with pelvic exentration and gracilis muscle repair. Altıncı Geleneksel Eğitim Günleri, 2005, Antalya.   

Yurt Dışı Abstraktlar

 1. Yeşilyurt H, Arslan S, Yalçın H, Yüksel K, Özdal B, Gökmen O. Hystereccopic Resection of Submucous or Intramural Myomas. The International Society for Gynecologic Endoskopy, third Regional Meeting, ''Controversies In Gynecologic Endoskopy'', Abstracts Program, p:55, Cairo, 9-10.September.1999.   
 2. Yüksel K, Yeşilyurt H, Arslan S, Yalçın H, Özdal B, Gökmen O. Ovulation Induction with Low-dose Administration of follicle Stimulating Hormone in Polycystic Ovaries. Hystereccopic Resection of Submucous or Intramural Myomas. The International Society for Gynecologic Endoskopy, Third Regional Meeting, ''Controversies In Gynecologic Endoskopy'', Abstracts Program, p: 19, Cairo, 9-10.September.1999.   
 3. Yılmaz Z, Erman Akar M, Yıldız S, Yüksel K, Ceylaner S, Var T, Gökmen O. Cytogenetic Research in 298 Couples with Recurrent Spontaneous Gestational Losses. The Israel Fertility Association (IFA) Is Hosting, The International Congress On Reproductive Medicine Obstetrics & Gynecology: Challenges In The Millennium, Tel-Aviv, Israel, Abstracts,April 11-14, 2000.
Spiral Takımı Kızlık Zarı Muayenesi Genital Estetik Ameliyatları Adet Düzensizliği Nedenleri